Zdravotní rizika kalcium-silikátu, aneb o čem se nemluví…

Stavba krbu svépomoci - Grenaisol

Nejen kamnáři, ale svépomocní stavaři se často ptají proč prodáváme pouze vermikulitové desky Grenaisol a Grenalight, a nekalcium-silikátové desky (ty bílé). Je řada profesionálů, kteří je doporučují, jsou lehčí, mnohdy levnější. Preferujeme však bezpečnost a kvalitu nad ušetřením pár stovek na ceně krbu a kamen. Tyto topidla se nestavějí na pár let, pak zbourat a postavit znovu. Jsou na desetiletí, musí sloužit, hřát a nepoškozovat zdraví člověka. A právě ochrana zdraví, kvalita materiálu a zpracování je tím hlavním důvodem proč tyto desky nevedeme. Článek níže jsme si vypůjčili od výrobce, firmy Grena a.s.

Grenaisol desky Ostrava

Jako jediní v České republice vyrábíme 100% zdraví nezávadné izolační desky pro stavbu krbů a kachlových kamen. Díky vermikulitovým deskám Grenaisol a Grenalight  už nejste nuceni používat kalcium-silikátové desky, které mají svá vážná podceňovaná zdravotní rizika a omezení jak při zpracování, tak v použití. Dle platných norem pro KRBY ČSN 73 4230 (leden 2014) je dokonce samotný kalcium-silikát bez dalšího specielního ošetření nevhodný. Níže se dozvíte proč.

Používání kalcium-silikátu pramení z historie, kdy nebyla jiná možnost. Mnoho z vás nevěnuje tomuto tématu pozornost. Jedná se o velmi závažný problém týkající se nás všech.

V naší společnosti si jsme vědomi těchto zdravotních rizik a dali jsme si za úkol vyvinout zdraví nezávadné deskové materiály pro stavbu krbů a kamen jak pro vás kamnáře, tak pro zákazníky, kterým krby a kamna stavíte. To se nám podařilo!

Zde je výňatek z bezpečnostního listu kalcium silikátových desek určených pro stavbu krbů a kachlových kamen. Čtěte prosím pozorně a porovnejte s našimi výrobky. Vaše zdraví a zdraví našich zákazníků nám není lhostejné. Mnozí výrobci kalcium silikátových desek takticky níže zmíněné fakta nikde nezdůrazňují. My v Greně a.s. si myslíme, že máte právo býti informováni.

Dobře víte, za jakých podmínek jste s kaclium-silikátovými deskami schopní pracovat. Velmi často níže zmíněné bezpečnostní pokyny nedodržujete už z důvodu, že na stavbě v praxi není možné danému doporučení z bezpečnostního listu dostát. Proto zastáváme názor, že tento materiál nikdy neměl být pro stavbu a izolaci krbů povolen. Jste dáni na milost a nemilost vašemu zdravotnímu stavbu a těmto nežádoucím vlivům. Dlouhodobé přehlížení těchto rizik může vést k velkým zdravotním problémům.

Zde jsme převzali nezávislý objektivní článek soudního znalce v oboru kamnářství a odborného garanta Českého kamnářského institutu o.s. Ing. Antonína Šimáčka.
http://www.grenaisol.cz/cz/?stranka=soudni-znalec-v-kamnarstvi

Naším cílem je osvětlit celkovou problematiku v takové míře, aby jste znali všechny výhody a nevýhody konkrétních stavebních materiálů. Na základě načerpání potřebných znalostí se dokážete lépe svobodně rozhodnout za sebe i své zákazníky.

Věděli jste následující? 

Kalcium silikátové desky – výňatek z bezpečnostních listů

Popis a funkce Izolace vysokoteplotních agregátů Izolace komínů, kachlových kamen a krbových obestaveb
OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Obecná hygienická a ochranná opatření: Zabraňte styku s potravinami, nápoji a krmivy. Ihned odstraňte zašpiněný a kontaminovaný oděv. Umývejte si ruce před každou pauzou a po skončení práce. Nevdechujte prach. Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou.
Ochrana očí a obličeje Používejte ochranné brýle kdykoliv, když používáte obráběcí nástroje a tvoří se prach.
Ochrana kůže Používejte ochranné rukavice a těsně přiléhající pracovní oděv, např. kombinézu (není nutné, ale doporučuje se).
Ochrana dýchacích cest Používejte vhodné osobní respirátory (např. jednorázový typ P2), pokud expoziční limity na pracovišti jsou nebo mohou být překročeny.
POPIS PRVNÍ POMOCI
Všeobecné pokyny Ve všech případech, kdy máte pochybnosti, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě nadýchání: Přenést osobu čerstvý vzduch. Zabraňte vdechování prachu. Vypijte dostatek vody.
V případě zasažení kůže: Opláchněte důkladně velkým množstvím čerstvé vody.
V případě zasažení očí: Při zasažení očí propláchněte oko větším množstvím vody a proveďte oční koupel, máte-li takovou k dispozici. Nemněte si oči. Pokud příznaky podráždění nebo zánětu očí přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Kašel (při vdechnutí prachu)
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze Zabraňte vzniku a vdechování prachu.
Opatření na ochranu životního prostředí Zabraňte vzniku prachu. Zabránit průniku do kanalizace a vodních toků.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Větší kusy sesbírejte a uložte do čisté nádoby. Pro odstranění prachu by měl být použit vakuový vysavač se speciálním filtrem. Pokud to lze, materiál znovu použijte. Pokud to není možné, odstraňujte v souladu s oddílem 13.
ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Opatření pro bezpečné zacházení Prach vznikající při obrábění a zpracování musí být odsáván. Expoziční limity na pracovišti pro celkový a dýchatelný prach musí být dodrženy. – Práce v dobře větraných prostorách – Používejte nástroje s vhodným vybavením k odsávání prachu – Pokud celková koncentrace prachu překročí expoziční limity (viz oddíl 8), nebo v případě, kdy odsávání prachu není k dispozici, použijte individuální ochranu dýchacích orgánů. – Sbírejte prach pomocí vysavače nebo prach před zametáním navlhčete vodou. Doporučuje se dodržování těchto obecných zásad hygieny: – Používejte těsně přiléhající pracovní oděv (např. plášť) a vhodné rukavice – Prach vznikající při zpracování by měl být odstraněn odsátím, expoziční limity na pracovišti pro celkový a dýchatelný prach musí být dodrženy. – Noste ochranné brýle v případě potřeby – Lidé s citlivými sliznicemi by měli nosit ochranu dýchacích cest – Omyjte prach ze stavby po dokončení práce

Děkujeme za trpělivost, kterou jste věnovali tomuto článku.
Grena a.s.

V případě dalších otázek, pomoci při výběru materiálu nebo stavbě krbu se neváhejte na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

Nabízený kamnářský sortiment naleznete ZDE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *